Přihlásit / Registrovat

Elektroodpad

Novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech dává od 14. srpna 2005 za povinnost výrobcům a dovozcům elektrozařízení vytvořit systém, který je povinen zajistit a financovat zpětný odběr, zpracování a ekologicky šetrné odstranění elektrozařízení.

Pro účely zákona se rozumí:

a) elektrickým nebo elektronickým zařízením (dále jen elektrozařízení) - zařízení, jehož funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole, které náleží do některé ze skupin uvedených v příloze č. 7 k tomuto zákonu a které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud, s výjimkou zařízení určených výlučně pro účely obrany státu.

b) elektroodpadem - elektrozařízení, které se stalo odpadem, včetně komponentů, konstrukčních dílů a spotřebních dílů, které v tom okamžiku jsou součástí zařízení.

c) opětovným použitím - použití zpětně odebraného elektrozařízení nebo elektrozařízení, které se stalo odpadem, nebo komponentů takového elektrozařízení bez jejich dalšího přepracování ke stejnému účelu, pro který byly původně určeny.

d) zpracováním elektroodpadu - jakákoli operace prováděná po převzetí elektroodpadu do zařízení ke zpracování elektroodpadu za účelem jeho dekontaminace, demontáže, drcení, využití nebo přípravy na odstranění nebo jakákoli jiná činnost provedená s cílem využití nebo odstranění elektroodpadu.

e) výrobcem - fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání, která bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku.
•   pod vlastní značkou vyrábí a prodává elektrozařízení, nebo
•   prodává pod vlastní značkou elektrozařízení vyrobená jinými dodavateli, neobjevuje-li se na zařízení jméno nebo firma osoby podle bodu 1, nebo
•   v rámci své podnikatelské činnosti dováží elektrozařízení do České republiky, nebo tato elektrozařízení uvádí v České republice na trh

f) elektrozařízením pocházejícím z domácností - použité elektrozařízení pocházející z domácností nebo svým charakterem a množstvím jemu podobný elektroodpad od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání.

g) zpětným odběrem elektrozařízení - odebírání použitých elektrozařízení pocházejících z domácností od spotřebitelů bez nároku na úplatu na místě k tomu výrobcem určeném.

h) odděleným sběrem elektroodpadu - odebírání použitých elektrozařízení nepocházejících z domácností od konečných uživatelů na místě k tomu výrobcem určeném.

Ekologická likvidace příslušného zařízení, které dováží společnostSHANTI & Co. s.r.o.(váhy, budíky, hodiny, elektrické drtičky, vaporizéry,...), je zajištěna v rámci kolektivního systémuRETELA.

Recyklační poplatky neúčtujeme, ale hradíme za spotřebitele.

Příslušné výrobky jsou dle zákona označeny a vyhovují Evropské normě EN 50419, kterou je stanovena grafická podoba symbolu.

Ekologická likvidace Symbol přešrktnuté podtržené popelnice označuje tzv. nová elektrozařízení, tj. zařízení dovezená nebo vyrobená po 13.8.2005 a rovněž (explicitně) označuje, že tento výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat jakékoli upotřebené elektrozařízení na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Třídění a recyklace takovéhoto odpadu pomůže uchovat přírodní prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který ochrání zdraví a životní prostředí člověka. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na příslušném obecním nebo městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu, na webových stránkách kolektivních systémů (www.retela.cz), na portále MŽP nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili. Zřízení odevzdávejte nedemontované, kompletní. Elektrozařízení totiž obsahjí některé nebezpečné látky a jenom řádným odložením nedemontovaného zařízení tak bude zajištěno, že z výrobku neuniknou žádné škodlivé látky a že s nimi bude ekologicky naloženo. Tím bude omezen škodlivý vliv na životní prostředí a lidské zdraví."

Kolektivní systém RETELA v souladu s §37h odst. 1 c) Zákona č. 7/2005 Sb. přebírá zodpovědnost za výrobce elektrozařízení (povinnou osobu) za odpad, který vznikne po skončení životnosti elektrozařízení, tj. zajistí jeho sběr, demontáž, recyklaci a následné využití, jak ukládá zákon. Povinná osoba (SHANTI & Co. s.r.o.) odvádí do systému RETELA recyklační příspěvek, jehož výše je stanovena dle skupiny elektrozařízení, pod kterou povinná osoba spadá, a množstvím zboží uvedeného na trh v předešlém roce.

RETELA, s.r.o. po pečlivém výběrovém řízení vybudovala na smluvní bázi síť mezi sběrnými místy, svozovými společnostmi, demontážními středisky a zpracovateli. Tato síť bude pokrývat celé území České republiky, v přiměřené hustotě.
Informace o sběrných místech najdete na webových stránkách kolektivního systému k nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními - RETELA.

Tento web v rámci poskytování služeb využívá cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.